Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Toekomst van de HBV

Uitgegeven op 02-10-2017

 Is het wel best zo?  Ik denk van niet. Wij als huurders moeten voortdurend waakzaam blijven als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Beter Wonen heeft een nieuw bestuur en u weet het:  "Nieuwe bezems vegen schoon" en er zit een nieuwe regering aan te komen. Die wil hoe dan ook de hypotheek aftrek in stand houden en het moet ergens vandaan komen. Dan maar iets minder huursubsidie verstrekken. Ik schilder geen zwart scenario, maar probeer uit te leggen dat het niet altijd koek en ei blijft tussen partijen en de sociale huurder daarvan wel eens de dupe kan gaan worden. En vergeet de gemeente Hollands Kroon niet die voorrang kan geven aan speciale doelgroepen (bijvoorbeeld asielzoekers) om een sociale woning toe te wijzen

U zult zeggen wat kan ik daaraan doen. Nou heel wat en lees mijn verhaal nu eens aandachtig door. 

Woningbouwvereniging Beter Wonen is nog steeds een traditionele vereniging. Dat betekend concreet dat de leden inspraak hebben. Dat is bij een stichtingsvorm niet zo. Een bekend fenomeen bij inspraak is  de hoogte van de huren. Wat is de verhoging komend jaar. Beter Wonen raadpleegt niet rechtstreeks haar leden wat zij voornemens is te gaan doen. Nee zij vraagt aan het bestuur van HBV, aan mij en aan de andere bestuurders van de HBV om advies wat te doen. Een huurverhoging mag, maar moet niet. Als wij  aantonen kunnen dat een verhoging alleen maar leidt tot het vullen van de schatkist in Den Haag, en uit oogpunt van in stand houden van de verenging Beter Wonen niet nodig is, dan is ons advies om niet te verhogen, omreden dat de huren nu al twee jaren niet verhoogd zijn. Heel verhaal, maar zo werkt het op vele punten. Het overleg tussen Beter Wonen en de HBV. Het is zelfs bij wet (dwingend voorgeschreven) geregeld hoe dat gedaan moet worden.

Dan nog een ander verhaal:
Alle huurders  zijn lid van de HBV, tenzij men heeft aangegeven heeft geen  lid te willen zijn. U zult zeggen: iemand die lid is van een vereniging moet toch contributie betalen. Ja, dat klopt. U betaald € 5,50 per jaar. Hoe?  Wij ontvangen van Beter Wonen een bijdrage voor ons werk. Ruim voldoende om de contributie van onze leden voor rekening van de HBV te nemen. Inderdaad ja, 1050 huurders maal € 5,50 is bijna € 6.000,-- die u niet hoeft te betalen.

Lid zijn van een vereniging die niets kost en bestuurders die zich met hart en ziel inspannen om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, wie wil dat nu niet.

Kennelijk is er geen behoefte aan die belangenbehartiging door ondergetekende, Wieger Bakker en Henk Huizenga. Wij proberen al lange tijd ons team te versterken met bestuurders die zich ook willen  in gaan zetten voor een goede zaak. Dat is tevergeefs gebleken. En daarom zal ik heel duidelijk zijn.

Als er geen versterking komt dan heffen wij de HBV per 31 december 2017 op. Wij zullen nog één ledenvergadering uitschrijven en daar kunt u uw stem uitbrengen of zeggen hoe het anders kan of moet.

Mart Haaksma, secretaris huurdersbelangenvereniging “Wieringen”