Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
vraag aan minister Blok

Uitgegeven op 14-12-2016

Secretariaat:  Lupinestraat 12

1777 XD Hippolytushoef

Telefoon:  0227-593275                                           

secretariaat@hbvwieringen.nl                                                              Hippolytushoef, 12 december 2016                                                                                   

Aan het ministerie van binnenlandse zaken

en koninkrijksrelaties, de minister voor

wonen en rijksdienst, de heer S.A. Blok

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Onderwerp  : verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 

Excellentie,

Een veel gehoorde opmerking, verwijt of anderszins gebezigd is dat woningcorporaties zwaar gesubsidieerde instellingen zijn. Maatschappelijk vastgoed, maatschappelijk ondernemen en een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren zijn veel gebezigde termen. 

Nu lopen wij als huurdersorganisaties al een tijdje mee, lezen met interesse de jaarstukken en zelfs de Fiscale rapporten ter vaststelling van vennootschapsbelasting van onze corporatie de vereniging Beter Wonen, gevestigd te Hippolytushoef, gemeente Hollands Kroon en trekken daaruit niet de conclusie dat wij ‘zwaar’ gesubsidieerd worden. 

Het is om die reden dat wij een beroep doen op artikel 2 van de WOB om het bestuur van de HBV binnen de in lid 6 van de Wob gestelde termijn ons een overzicht te doen toekomen, over de laatste 10 jaren gerekend, derhalve vanaf het boekjaar 2006 tot heden, op schrift de mededeling te doen, welke bedragen per gebeurtenis aan Beter Wonen zijn toegekend, zijnde ook daadwerkelijk uitgekeerd ten titel dat deze bedragen gelden als subsidie toegekend. 

Het is ons bestuur bekend dat hypothecaire leningen geborgd zijn door achtervang van gemeente Hollands Kroon en borgstelling van de WSW. Deze borging achten wij niet als subsidie aan te merken. 

Onze vereniging Beter Wonen  is een gezonde woningcorporatie. De verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen is onder de 10%, welk cijfer al de positie van Beter Wonen op dit speelveld aangeeft. Het gevoel ons bekruipt dat grote corporaties met verkregen subsidies daarmee derivaten  hebben aangeschaft met gevolg dat de ABN-AMRO als staatsbank via broekzak vestzak  die subsidie weer verkregen hebben. Om onze speculatie daarover voor Beter Wonen  uit te sluiten,  doen wij u het verzoek de verstrekte subsidies, aan Beter Wonen,  over die 10 jaren aan ons bekend te maken. 

Met verschuldigde hoogachting, 

W. Bakker, voorzitter                          M. Haaksma, secretaris                        H. Huizenga, bestuurslid


ontvangstbevestiging (klik hier)