Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
inzet van de HBV

Uitgegeven op 11-12-2016

Het antwoord daarop stond min of meer al vermeld in het verslag van de op 30 juni 2016 gehouden ledenvergadering, welk verslag op 7 december is goedgekeurd.

de tekst daarvan luidt:

Statutenwijziging (uit de notulen van 30 juni 2016)

Mw. Poelstra deelt mee dat het bestuur in gesprek is met de HBV over de statutenwijziging. Het overleg vindt plaats in goede harmonie en de verwachting bestaat dat hierover wel overeenstemming zal worden bereikt. In het najaar zal een ALV worden gehouden waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen. De heer Ten Caat merkt op dat z.i. de vereniging in stand moet blijven en vindt dat de ALV recht heeft op uitgebreide informatie. Hij stelt prijs op toezending van de conceptstatuten. Mw. Poelstra antwoordt hierop dat het bestuur van Beter Wonen in samenwerking met de HBV de statutenwijziging voorbereidt. De leden ontvangen tijdig de nodige informatie. De Algemene Ledenvergadering bepaalt vervolgens wat er gaat gebeuren, keurt wel of niet goed. De heer Bakker (voorzitter HBV) merkt op dat als de Algemene Ledenvergadering de statuten weer afkeurt, er grote kans bestaat dat het Ministerie zal ingrijpen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  Wanneer belangrijke veranderingen plaats gaan vinden of staan te gebeuren in het besturen of het beleid van een woningcorpratie dan dienen de huurders daarover geinfomeerd te worden. De minister voor Volkshuisvesting heeft daarvoor speciale bevoegdheid gegeven in de Wet op het overleg huurders verhuurder. Huurders kunnen zich organiseren middels een huurdersorganisatie en krijgen dan speciale bevoegdheden, niet toegekend aan de ALV. Zou ook veel te omslachtig zijn.  

Begin mei 2016 vraagt het bestuur van Beter Wonen het bestuur van de HBV een gekwalificeert advies te geven op het voornemen om de stauten te wijzigingen. 

Het bestuur van de HBV geeft op 17 mei 2016 haar advies (klik op deze link)