Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
De HBV luidt de noodklok

Uitgegeven op 16-11-2016


Dit is nu al de tweede keer in korte tijd dat de minister ingrijpt en het kan goed fout uitpakken als de huurders nu niet in actie komen. Want wat is nu weer het geval?

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 10 november j.l. een brandbrief naar het bestuur van woningbouwvereniging Beter Wonen gezonden, waarbij hij een ultimatum stelt dat vóór 1 januari  2017 de statuten van de vereniging door de leden (huurders) moet zijn goedgekeurd. “ ik tolereer de gang van zaken, zoals deze in bestuurlijke zin om dit moment geregeld is niet langer “ Aldus de minister. 
Vooral het feit dat het interne toezicht slechts door één lid van de raad van toezicht is geregeld is hem, de minister, een doorn in het oog. En vooral omdat er geen door de HBV aangewezen toezichthouder in zit. Termen als zorgwekkend en onwenselijk worden gebezigd. 

Maar er is ook goed nieuws zegt de minister.  De vereniging op zich, de werking, de uitvoering en de financiën zijn bovengemiddeld goed in vergelijk met ander corporaties.   Hulde dus aan de werknemers  van Beter Wonen, die daar hun inzet voor hebben gegeven. Maar dat besturen van de vereniging moet vanaf 1 januari 2017 toch wel heel anders geregeld worden, want anders grijp ik in. 

Het is om die reden dat het betuur van de HBV de huurders oproept om 7 december de ledenvergadering van Beter Wonen bij te wonen , welke gehouden wordt in het zorgcentrum Noorderlicht.  Aanvang 19.30 en aldaar kunt u uw stem uitbrengen tot wijziging van de statuten, welke nodig is geworden omdat op 1 juli 2015 de Woningwet is gewijzigd. Een verplichting om dat te doen en daar hamert de minister nu juist op.

Het bestuur van de HBV heeft zeer zorgvuldig de statuten aan een onderzoek onderworpen en heeft een deskundige op dit gebied geraadpleegd, die stelt dat deze nu voorliggende statuten met het daarbij behorende reglement, het hoogst haalbare is  en adviseert deze zo spoedig mogelijk voor te dragen voor goedkeuring.  Komen dus. 

Ten slot nog een voorbeeld van belang.  Voor 2017 is onder voorbehoud met de HBV al overeengekomen dat de huren ook dat jaar niet verhoogd zullen gaan worden.  Komen er lieden uit Den Haag hier even de boel rechtzetten, dan is de kans groot dat dit anders ingevuld gaat worden. 

U wilt meer weten. Begrijpelijk. Wilt u de volledige brandbrief van de minister inzien? of meer uitleg over de brief?  Dat kan. Bel of mail mij. 0227-593275  of via  het  secretariaat@hbvwieringen.nl of wilt u gewoon meer informatie over de statuten. Of wilt u iemand bij volmacht laten stemmen. Dat regelen wij dan om in termen van een bekend politicus te spreken.

Brief van de minister van  10 november 2016   

Begin dit jaar greep de minister ook al in. Dat was omdat er nog maar één bestuurder aan het roer stond bij Beter Wonen. Dat is in strijd met onze statuten. Er moest gezocht worden  naar een bestuurder uit de kring van de huurders en daar had voorzitter Peeters kennelijk geen trek in.. Een alleen heerschappij dreigde, omreden de minister in januari van dit jaar ingreep en de raad van toezicht opriep er twee te benoemen. Ook de raad van toezicht negeerde de statuten  en benoemde twee bestuurders van buitenaf. Korte tijd later, medio juni dit jaar, was er ineens geen raad van toezicht meer omdat hun termijn verstreken was. Een spoedprocedure werd in gang gezet welke leidde tot slechts één lid van de raad van toezicht tot nu toe. Weer een alleenheerschappij gecreerd. Want dit is ook weer niet in de lijn van onze statuten. Wat een puinhoop. In bestuurljike zin wel te verstaan. Nalatig handelen kan het bestuur en de raad van toezicht worden verweten nu niet tijdig de statuten op orde zijn gebracht. Hoogtijd voor de leden huurders om dat recht te zetten en wel voor 1 januari 2017.

En dat kunt u op de ALV van 7 december a.s. gaan doen.